Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy autorrooms.pl, prowadzony jest przez MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 17/11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000396281, NIP 7010313715 REGON 1454846690.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz realizacji procesu sprzedaży i dostawy produktu do Klienta.

 

§ 2 Definicje

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca – MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 17/11 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000396281, NIP 7010313715 REGON 1454846690.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym autorrooms.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub konta PayPal;

c. włączona obsługa plików cookies,

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 4 Zasady składania zamówienia

1. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Buy/Zapłać” (lub równoznaczny);

b. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury,

d. kliknąć przycisk “Continue/Dalej” wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

e. kliknąć przycisk “Payment method/ Sposób zapłaty” i wybrać sposób zapłaty

f. kliknąć przycisk “Complete order” i dokonać zamówienia

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 5 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W ramach kontaktów pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku zamówień płatnych systemem PayPal lub kartą płatniczą dokonanie autoryzacji na stronie internetowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 

§ 6 Metody dostawy oraz płatności

1. Sklep oferuje następujące metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Poczta Polska S.A.

2. Sklep oferuje płatność za pomocą:

a. serwisu PayU

b. karty płatniczej

 

§ 7 Reklamacja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,

c. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu,

d. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

b. wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym,

c. podmiot obsługujący administratora pod względem rachunkowości,

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna w Sklepie Polityka prywatności.

 

§ 11 Kontakt ze sklepem

1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

2. Kontakt ze Sklepem

a. Adres Sprzedawcy: MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Lwowska 17/11, 00-660 Warszawa

b. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@autorrooms.pl

c. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 +48 797 99 27 37. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-13.00.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.